Regulamin konkursu “Shine Online”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu “Shine Online”  (zwanym dalej: „Konkurs”) jest Agencja StayOnline Karolina Frączkowska-Nowak, ul. Kolejowa 49A/54, 01-210 Warszawa, NIP:  5272907449 (zwaną dalej „Organizatorem”).
 2. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora, Phenicoptere Sp. z o.o. ul. Chocimska 14a/101 00-791 Warszawa NIP 7010338017 oraz Marty Iwańskiej. Uczestnikami konkursu nie mogą być także członkowie rodzin w/w podmiotów.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 4. Konkurs prowadzony jest za pomocą portalu Instagram.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
 6. Organizator ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zorganizowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu. W szczególności Organizator zwalnia właściciela portalu Instagram z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń wynikłych z organizacji Konkursu.
 7. Konkurs trwa od 18.05.2020 r od godziny 22:00 do 01.06.2020 do godziny 22:00 (dalej: „Czas Trwania”).
 8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powołuje 2 osobową Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdzie Karolina Fraczkowska-Nowak oraz Marta Iwańska osób wyznaczonych przez Organizatora.

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście i we własnym imieniu, niedopuszczalne i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich oraz za pomocą automatu.
 3. Wykonanie zgłoszenia przez uczestnika Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku wykonania więcej niż jednego zgłoszenia, uwzględnione w Konkursie zostanie pierwsze z wykonanych zgłoszeń. Pozostałe zgłoszenia ulegają dyskwalifikacji i nie będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia.
 5. Każdy uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.
 6. Zgłoszenie do Konkursu (zwane dalej: „Zgłoszeniem”) odbywa się poprzez zamieszczenie na własnym profilu na portalu Instagram wykonanego przez Uczestnika postu zawierającego:
  1. minimum jedno zdjęcie wykonane z użyciem produktów marki GLOV,
  2. opis pod postem,
  3. oznaczenie postu: @karolinafraczkowska, @doktormakeup oraz @glov.official 🙂
 7. Brak któregokolwiek z w/w elementów skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.
 8. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 9. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu. Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy Zgłoszenie:
  • zawiera elementy sprzeczne z prawem,
  • narusza dobre obyczaje,
  • narusza prawa osób trzecich,
  • jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • przedstawia sceny obsceniczne lub pornograficzne,
  • zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub marki Glov,
  • zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich.
 10. W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w powyższym ustępie, Organizator Konkursu nie zaakceptuje Zgłoszenia.
 11. Wyłonienie zwycięzcy Konkursu będzie polegało na ocenie Zgłoszenia przez Komisję Konkursową, która będzie brała pod uwagę kreatywne podejście do tematu, ciekawy opis pod postem oraz jakość wykonanego zdjęcia. Komisja Konkursowa wybierze Zgłoszenie, które w najwyższym stopniu spełnia ww. warunki.
 12. Organizator poinformuje Uczestnika o wygranej poprzez wysłanie wiadomości prywatnej w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 13. W terminie 7 dni od otrzymania w/w wiadomości, Uczestnik zobowiązany jest do przekazania Organizatorowi następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, które to są niezbędne do zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.
 14. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, Uczestnik traci prawo do nagrody.
 15. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi, który otrzymał największą liczbę głosów.

§3 NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne konta do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
  • którzy nadeślą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem w celu wyjaśnienia wątpliwości przy wykorzystaniu wiadomości prywatnej.
 4. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

§4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 1. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda o wartości 300 zł brutto – zestaw produktów marki GLOV oraz indywidualne spotkanie z Karoliną Frączkowską-Nowak i Martą Iwańską, podczas którego ww. osoby udzielą zwycięzcy informacji i porad o tym jak prowadzić swój profil na portalu Instagram.
 2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości nagród opisanych w ust. 1) Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.
 3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób przed wydaniem laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
 4. Organizator ogłosi listę zwycięzców poprzez publikację wpisu na portalu Instagram na fanpage’u Organizatora w dniu 06-06-2020 o godzinie 20:00
 5. Uczestnik nie jest uprawniony do wymiany nagród na równowartość w gotówce.
 6. Prawo do odbioru nagrody jest niezbywalne – Uczestnik nie może przekazać Nagrody osobie trzeciej odpłatnie ani pod tytułem darmym.
 7. Organizator nie pokrywa kosztów transportu na miejsce realizacji Nagrody.
 8. Nagroda może być zrealizowana do dnia 1.12.2020 r włącznie.

§5 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzamy wyłącznie następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, przekazania nagród oraz do obsługi ewentualnych roszczeń, reklamacji i kwestii podatkowo-księgowych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy organizatorem a uczestnikiem konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja usprawiedliwionych interesów Organizatora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podwykonawcom Organizatora Konkursu, tj. dostawcom usług informatycznych, portalowi Facebook.com.
 8. Dane Uczestnika wpisane w Zgłoszeniu zostaną wykorzystane do podpisania zgłoszonych przez niego prac.

§6 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WIZERUNEK

 1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie majątkowe i osobiste do utworów znajdujących się w Zgłoszeniu.
 2. Uczestnik, z chwilą dokonania Zgłoszenia przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych utworów, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
  3. publiczne wystawianie;
  4. publiczne wyświetlenie;
  5. publiczne odtworzenie;
  6. publiczne wykonanie;
  7. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  8. wprowadzanie do pamięci komputera;
  9. publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  10. najem oryginału lub egzemplarzy;
  11. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
  12. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
  13. reemitowanie;
  14. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy.
 3. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Organizatorowi prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich opracowań.
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszenia.
 5. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.
 7. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym w niniejszym regulaminie.
 8. Jeżeli na zdjęciu uwidoczniony jest wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora oraz … w następujących mediach ww. podmiotów: ….
 9. W przypadku gdy na zdjęciu uwidoczniona jest inna osoba niż Uczestnik, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę ww. osoby w zakresie określonym w ust. 8 powyżej.

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane na adres: Kolejowa 49A/54, 01-210 Warszawa lub adres e-mail biuro@stayonline.pl
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail, w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.stayonline.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie są ponoszone przez Uczestników.
 4. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu, jeżeli zostanie przesłanych mniej niż 10  Zgłoszeń.
 5. Organizator jest uprawniony do przedłużenia Konkursu o maksymalnie 7 dni, jeżeli do końca czasu trwania Konkursu nadesłanych zostanie mniej niż 10 Zgłoszeń.
Shopping Cart